Copyright:Hunan Charmhigh Electromechanical Equipment Co., Ltd. RecordNO:XiangICPB18021313-1

  Xiang gong wang An bei no.43019000201475

High performance placement machine